Tesla & SpaceX Powered by Trendolizer

Nguoi-Viet | Đích thân ông Elon Musk – người sáng...

Trending story found on www.facebook.com


Đích thân ông Elon Musk – người sáng lập, chủ tịch và CEO của Tesla, Inc., và SpaceX – gửi email cho Đỗ Trọng Khoa, 19 tuổi, du học sinh Việt Nam mới qua Mỹ chưa đầy bốn năm, vào làm việc tại công ty...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments